FAQ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym PRO-LED dostępnym pod adresem www.pro-led.com.pl, zwanym dalej Sklepem

§ 2

Właścicielem Sklepu, a tym samym podmiotem prowadzącym sprzedaż jest firma Pro-led, z siedzibą w: 43-200 PSzczyna Srebrna 20, posiadająca numer NIP: 773 229 82 50 oraz REGON: 101441358, zwana dalej Sprzedającym.

§ 3

We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie można kontaktować się z jego właścicielem:

 1.        Pocztą pod adresem:

Pro-led Sp. z o.o

ul. Srebrna 20

43-200 Pszczyna

 1.        Telefonicznie – pod numerem 665 631 163
 2.        Za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: biuro@pro-led.com.pl

§ 4

Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną , posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca adres poczty elektronicznej (e-mail).

Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 5

Przez Cenę rozumie się cenę brutto towaru umieszczoną na stronie produktu w Sklepie, wyrażoną w polskich złotych, łącznie z podatkiem VAT (brutto), która nie zawiera Kosztów Dostawy. Przez Koszt Dostawy rozumie się opłatę pobieraną za pakowanie produktu oraz dostawę produktu do Kupującego.

§ 6

Podczas składania zamówienia Kupujący informowany jest o konieczności zapoznania się oraz zaakceptowania treści niniejszego regulaminu. Regulamin ten stanowi integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

 

§ 7

Informacje o sprzedawanych rzeczach podane w Sklepie, a w szczególności ich ceny, parametry techniczne oraz opisy nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z Art. 71 Kodeksu Cywilnego).

DANE OSOBOWE

§ 1

Do prawidłowego przeprowadzenia procesu zakupu w Sklepie niezbędne jest podanie przez Kupującego danych osobowych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych.

W przypadku, gdy dane osobowe będą niekompletne Sprzedający podejmie próbę ich uzupełnienia w formie telefonicznej i / lub za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy dane będą niewystarczające do realizacji zamówienia, a Kupujący nie uzupełni ich w sposób skuteczny w ciągu 7 dni zamówienie uważa się za nieważne. Kupujący zostanie powiadomiony o anulowaniu zamówienia na podany w Sklepie adres poczty elektronicznej.

§ 2

W procesie zakupu lub rejestracji w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych. Przekazanie danych Sprzedającemu następuje na podstawie Art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe Kupującego są pozyskiwane, gromadzone i przetwarzane wyłącznie na potrzeby Sklepu w celu obsługi i realizacji zamówień, do celów księgowych, obsługi Kupującego oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedającego, z poszanowaniem praw Kupujących oraz z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe Kupującego mogą także służyć do weryfikacji, czy Kupujący spełnia warunki wymagane przez przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin.

§ 3

Dane kontaktowe, za zgodą Kupującego, wykorzystywane są również do wysyłania przez Sprzedającego informacji o prowadzonej przez Sprzedającego działalności gospodarczej, w tym ofert handlowych. Kupujący w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju informacji.

§ 4

Dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane, przekazywane, ani sprzedawane podmiotom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu w przesłane dane osobowe, ich poprawienia, lub usunięcia. Wszelkie pozostałe prawa i obowiązki Kupującego w zakresie danych osobowych regulowane są na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.).

§ 5

Kupujący zobowiązuje się do zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Sklepu, a w szczególności do należytej ochrony nazwy użytkownika i hasła podanych w trakcie rejestracji w Sklepie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania zaistniałe z wykorzystaniem podanych przez siebie danych do logowania. W przypadku podejrzenia wykorzystania danych przez osoby trzecie Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego.

REJESTRACJA I ZAMÓWIENIA

§ 1

Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest na dwa sposoby:

 1.        Poprzez zarejestrowanie nowego użytkownika, bądź podanie danych do logowania, o ile Kupujący wcześniej dokonywał już rejestracji.
 2.        Bez rejestracji – tylko na podstawie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 2

Rejestracja użytkownika jest dobrowolna i odbywa się poprzez uzupełnienie danych zawartych w odpowiednim formularzu w Sklepie. O ile podane informacje zostały przekazane w sposób prawidłowy, Kupujący otrzyma dostęp do swojego indywidualnego konta umożliwiający powtórny zakup bez konieczności podawania wszystkich danych. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane w formie wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.

§ 3

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku kalendarzowego. Obsługa zamówień odbywa się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Procedura składania zamówień opisana jest w Sklepie.

§ 4

Przed złożeniem zamówienia Kupujący umieszcza wybrane przez siebie pozycje asortymentu w wirtualnym koszyku. Kupujący ma możliwość dodawania, usuwania, bądź zmiany ilości produktów w koszyku w dowolny sposób. Po zakończeniu wyboru Kupujący finalizuje zamówienie, przechodząc do internetowego formularza składania zamówienia. Formularz składania zamówienia służy do określenia: adresu i sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za produkt, danych kontaktowych Kupującego oraz do faktury VAT, o ile Kupujący wyrazi chęć jej otrzymania. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą wybrania przycisku „Potwierdź zakup”.

§ 5

Po złożeniu przez Kupującego prawidłowego zamówienia, Sklep wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres poczty elektronicznej podany w formularzu składania zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sklep informacji o akceptacji zamówienia.

Informacje, o których mowa w Art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zostaną wysłane Kupującemu w formie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Sklepu.

§ 6

Rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia przez Sprzedającego odbywa się:

 1.        W przypadku płatności za pobraniem lub odbioru osobistego – po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia w formie wiadomości wysłanej na podany adres poczty elektronicznej.
 2.        W przypadku przedpłaty – po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia autoryzacji płatności kartą / zaksięgowania przelewu bankowego / potwierdzenia przekazania środków przez system płatności natychmiastowych.

Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00 oraz w inne dni będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

§ 7

Zamówienia są realizowane przez Sprzedającego, o ile zamówiony produkt lub produkty dostępne są w magazynie Sprzedającego.

Jeżeli Sprzedający nie będzie mógł spełnić świadczenia z powodu tego, że jego przedmiot jest niedostępny, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, powiadomi o tym fakcie Kupującego. Powiadomienie to będzie w formie telefonicznej lub w formie listu wysłanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu. W przypadku, gdy Kupujący dokonał już wpłaty, a zamówienie nie może zostać zrealizowane, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, zwróci całą otrzymaną od Kupującego kwotę pieniężną w taki sam sposób, w jaki ją otrzymał, o ile strony nie ustalą inaczej.

W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia dostępna jest tylko część produktów, Kupujący może zadecydować o:

 1.        Częściowej realizacji zamówienia – zamówienie zostanie zrealizowane w ograniczonym zakresie. W przypadku, gdy Kupujący dokonał już wpłaty Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, zwróci różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od Kupującego a wartością realizowanej części zamówienia w taki sam sposób, w jaki ją otrzymał, o ile strony nie ustalą inaczej.
 2.        Anulowaniu całości zamówienia – w przypadku, gdy Kupujący dokonał już wpłaty Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, zwróci całą otrzymaną od Kupującego kwotę pieniężną w taki sam sposób, w jaki ją otrzymał, o ile strony nie ustalą inaczej.
 3.        Wydłużeniu terminu realizacji zamówienia do momentu, kiedy możliwe będzie uzupełnienie stanów magazynowych przez Sprzedającego.

§ 8

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Kupującego faktura VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w dniu, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do przekazania Kupującemu lub do transportu.

Po wystawieniu faktury VAT Kupujący nie może wprowadzać zmian w zamówieniu.

Po wysłaniu zamówienia Kupujący nie może wycofać zamówienia.

Uzgodnienie anulowania lub zmiany zakresu zamówienia możliwe jest przez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 665 631 163

PŁATNOŚCI

§ 1

Cena podana przy danym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający może w dowolnym momencie zmieniać ceny produktów, stosować akcje promocyjne oraz udzielać Kupującym kody rabatowe.

§ 2

Należność za produkt lub produkty oraz Koszt Dostawy mogą być zrealizowane w następujący sposób:

 1.        Gotówką w przypadku osobistego odbioru przez Kupującego na własny koszt w siedzibie Sprzedającego.
 2.        Gotówką za pobraniem w przypadku dostarczenia towaru przez firmę kurierską.
 3.        Przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego.
 4.        Za pomocą systemu płatności natychmiastowych w Sklepie.

§ 3

W przypadku płatności przelewem lub przekazem na konto Sprzedającego w tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia generowany przez Sklep.

§ 4

Zobowiązania Kupującego wynikające z umowy sprzedaży produktów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za produkt wraz z Kosztem Dostawy.

DOSTAWA PRODUKTÓW

§ 1

W przypadku, kiedy Kupujący wybierze inna formę dostawy, niż odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego dostawa produktów odbędzie się za pośrednictwem przewoźnika, to jest firmy kurierskiej.

§ 2

Czas przygotowania produktów do wysyłki różni się w zależności od danego produktu. Produkty zostaną przekazane przewoźnikowi nie później, niż po 14 dniach od momentu potwierdzenia zamówienia.

Czas dostarczenia towaru przez przewoźnika do Kupującego to maksymalnie 48 godzin od momentu przekazania produktów przez sprzedającego. Do czasu dostarczenia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowe informacje na temat dostarczania produktów można znaleźć na witrynach internetowych odpowiedniego przewoźnika.

§ 3

Jeżeli produkt  ma zostać przesłany Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie produktu uważa się jej powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi.

§ 4

Koszty Dostawy podawane są w Sklepie w momencie finalizacji zamówienia.

§ 5

Sprzedający przewidział możliwość odbioru osobistego zakupionych produktów. W tym celu Kupujący po potwierdzeniu tego faktu przez Sprzedającego zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedającym, aby uzgodnić termin odbioru.

ZWROTY I REKLAMACJE

§ 1

Z wyłączeniem sytuacji opisanej w paragrafie 4 poniżej, Konsument, który zawarł umowę w Sklepie może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w paragrafie 2 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia dostępnego na stronie Sklepu listownie lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres biuro@pro-led.com.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w tym trybie, Konsument  zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedającemu w terminie 14 dni od złożenia w/w oświadczenia.

W przypadku, gdy Konsument dokonuje zwrotu żarówek lub świetlówek, muszą one zostać zwrócone w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach.

§ 2

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 3

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, umowę tę uznaje się za niezawartą.

§ 4

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta.

§ 5

Kiedy Konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia przez Sprzedającego usługi przed upływem terminu na odstąpienie, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 6

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, zwróci otrzymaną od Kupującego Cenę wraz z kosztem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w Sklepie, w taki sam sposób, w jaki ją otrzymał, o ile strony nie ustalą inaczej. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych produktów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania.

§ 7

Informacje odnośnie gwarancji poszczególnych produktów dostępne są w ich opisach w Sklepie.

§ 8

W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, wyłącza się przepisy dotyczące rękojmi, zawarte w przepisach Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

§ 9

Zgłoszenie reklamacji produktów można dostarczyć:

 1.        Listownie na adres:

Pro-led Sp. z o.o.

ul. Srebrna 20

43-200 Pszczyna

 1.        Za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@pro-led.com.pl.
 2.        Osobiście do siedziby Sprzedającego.

§ 10

Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej Kupującego, datę zakupu produktów, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądania Kupującego w jej zakresie. Jeżeli dane te są niekompletne, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający podejmie próbę ich uzupełnienia w formie telefonicznej i / lub za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy dane będą niewystarczające, a Kupujący nie uzupełni ich w sposób skuteczny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji zostanie ona rozpatrzona negatywnie.

Kupujący składając reklamację powinien dostarczyć wadliwy produkt do siedziby Sprzedającego w celu zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. Do produktu należy dołączyć dowód zakupu.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.

§ 11

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Sprzedający powiadomi Kupującego w formie telefonicznej i / lub za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną.

Produkty wadliwe zostaną wymienione na inne, pełnowartościowe, a jeśli nie będzie to możliwe (np. w przypadku braku takiego samego produktu w magazynie) Sprzedający zwróci Kupującemu Cenę wraz z kosztem najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w Sklepie, w taki sam sposób, w jaki ją otrzymał, o ile strony nie ustalą inaczej, lub zaproponuje inne, dostępne w Sklepie produkty.

§ 12

Kupujący ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, na zasadach określonych w Ustawie  z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot obejmuje wyłącznie produkty tego samego rodzaju i pełniące te same funkcje, co kupiony w Sklepie produkt. Zużyty produkt powinien być kompletny.

Chęć zwrotu produktu na w/w zasadach należy zgłosić Sprzedającemu w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@pro-led.com.pl w okresie nie dłuższym, niż 1 miesiąc od daty zakupu w Sklepie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem właściwe jest prawo polskie, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z datą umieszczenia go w Sklepie. W przypadku zamówień złożonych wcześniej obowiązuje odpowiednia wcześniejsza wersja regulaminu.

§ 3

Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Jego postanowienia należy interpretować w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

§ 4

Ewentualne spory związane z usługami w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń:

 1.        Bezpłatna pomoc prawna u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 2.        Konsument może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między przedsiębiorcą a konsumentem.
 3.        Konsument może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedającym.
 4.        Konsument ma dostęp do unijnej platformy internetowej (ODR – Online Dispute Resolution) służącej do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną. Platforma ta jest wielojęzyczna. Dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

§ 5

Informacje o sposobach dostępu to procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

§ 2

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od decyzji zakupu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 3

Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu jak w paragrafie 1.

§ 4

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.